ในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือจากรถบรรทุกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรง และสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น ทางทางกรมขนส่งทางบกจึงมีนโยบายให้รถขนส่งติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ เพื่อกำกับดูแลผู้ขับรถขนส่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเครงคัด ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบก ประกาศไว้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกที่กำลังจะจดทะเบียนรถใหม่ หรือนำรถไปตรวจสภาพเพือต่อุทะเบียนของกรมขนส่งทางบก ต้องทำการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถพร้อมเครื่องรูดบัตรเพื่อแสดงตัวตน โดยรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งฯ เท่านั้น

ประเภทรถตามและข้อกำหนดที่จะต้องติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ

ตามพระราชบัญญัติของกรมการขนส่งทางบกมีดังนี้

  • รถบรรทุกและรถโดยสาร ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 ทุกคันจะต้องทำการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถให้แล้วเสร็จก่อนนำรถมาขึ้นทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
  • รถบรรทุกและรถโดยสาร ที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ หรือมีการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถแล้วแต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับกรมการขนส่งทางบกถูกต้องตามข้อกำหนด ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ให้แล้วเสร็จถูกต้องตามข้อกำหนด ก่อนการนำรถตรวจสภาพเพื่อต่ออายุทะเบียนสำหรับรถนั้นในปี พ.ศ.2560

คำนิยาม  

*รถบรรทุก ว่าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ                                                           

*รถโดยสาร ว่าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งรถชั้นเดียว และรถสองชั้น

อุปกรณ์

เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ 1 คัน ประกอบด้วย กล่อง GPS1 กล่องและ เครื่องรูดบัตรใบขับขี่ 1 เครื่องโดยชุดอุปกรณ์ทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

การอำนวยความสะดวก

สถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ ผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าไปติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปทั้งในเขตจังหวัด และเมืองหลักใกล้เคียง ระยะเวลาในการติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคัน  

โดยเจ้าของรถสามารถทำการตรวจสอบตำแหน่ง หรือการทำงานของรถตนเองได้ผ่าน Web Service ให้บริการจากทางบริษัทฯ โดยมีการกำหนด user password ของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน มีความปลอดภัยในข้อมูล และเมื่อมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งผ่านหน้า web site หรือโทรศัพท์เข้ามาที่ Call Center ของบริษัทฯได้ตลอด 24 ชั่วโมง