บทกำหนดโทษการกระทำความผิดตาม พรบ.การขนส่งทางบก

ขับเร็วเท่าไหร่ ไม่โดนใบสั่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่6 ประกอบกับฉบับที่10 ซึ่งออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2552